חזרה בתשובה

חזרה בתשובה על פי מקורות היהדות והחסידות

חזרה בתשובה

יום כיפור הוא היום הקדוש ביותר לעם היהודי עליו נאמר בתורה

"כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם"

באתר כיפור של בית חב"ד kaparot.org.il תלמדו את דיני ומנהגי החג וכל מה שצריך לדעת על היום הקדוש.

בנוסף באפשרותכם לקיים את מצוות פדיון כפרות באמצעות בית חב"ד בביט או אשראי

התרומות באתר מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46.

סליקת הכספים באמצעות עמותת בית חב"ד שדרות שע"י צעירי אגודת חב"ד באה"ק ע"ר ח.פ 580134229

חזרה בתשובה

מצווה מהתורה על כל אדם שנכשל בעבירה, לשוב לדרך הישרה ולעזוב את החטא.
ונצטט את לשון אדמו"ר הזקן בספרו אגרת התשובה

עניינה של התשובה שיגמור האדם בלבו ובלב שלם לבל ישוב עוד לכסלה למרוד במלכותו יתברך ולא יעבור עוד על מצוות המלך חס ושלום הן במצוות עשה והן במצוות לא תעשה"

הזמן המתאים ביותר לתשובה

כל השנה חשוב לחזור בתשובה, אבל הימים מראש השנה עד יום הכיפורים הקב"ה קרוב לעם ישראל, והתשובה רצויה ביותר ומתקבלת מיד, ימים אלו נקראים עשרת ימי תשובה.

ווידוי

בנוסף לחובה הבסיסית לחזור בתשובה יש מצווה להתוודות ולבקש מהקב"ה סליחה ומחילה ולפרט את החטאים שחטא.

תשובה תתאה ותשובה עילאה

אדמו"ר הזקן באגרת התשובה מבאר שמצוות תשובה הבסיסית – עזיבת החטא כנ"ל נקראת תשובה תתאה.
אבל התשובה היא עמוקה יותר ודרך חיים בעבודת הבורא, כלומר גם אדם שאין לו עבירות לשוב מהם, שייך לגביו מושג התשובה.
תשובה היא תנועה של התקרבות לקב"ה באופן מוחלט כמו הנשמה שהיתה מאוחדת אתו קודם ירידתה למטה.
וכפי שמתואר בארוכה באגרת התשובה "התדבקות רוחא ברוחא" כלומר קשר ואיחוד מוחלט בין היהודי לקב"ה על ידי עסק התורה והמצוות.

מצוות חזרה בתשובה במקורות

בתלמוד מסכת עבודה זרה דף י"ז מובא סיפור עם מוסר השכל גדול מאד שמלמד אותנו מהי תשובה ועל כך שאין מצב אבוד.

מסופר על רבי אלעזר בן דורדיא שטרם חזרתו בתשובה היה עובר עבירות רבות וחמורות. 

יום אחד אמרה לו אחת הנשים, לאחר שעבר עבירה "אלעזר בן דורדיא אין מקבלין אותו בתשובה" .

משפט זה עורר וזעזע את רבי אלעזר, וגרם לו בבת אחת במקום הירוד להתעורר בתשובה.

הלך לשבת בין שני הרים, ואמר הרים בבקשה תבקשו עלי רחמים. ענו לו: קודם נבקש על עצמנו לפני שנבקש עליך.

חזר ובקש מהשמים והארץ, תבקשו עלי רחמים אמרו לו קודם נבקש על עצמנו.

חזר ובקש מהשמש והירח תבקשו עלי רחמים, וגם הם סרבו.

רבי אלעזר תופס את עצמו :

"אמר אין הדבר תלוי אלא בי!"

ומסופר בתלמוד שהניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו ונפטר, יצתה בת קול ואמרה רבי אלעזר בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא.

מהסיפור הזה לומדים מוסר השכל ודרך חיים גם אדם שנמצא בתחתית במקום הכי נמוך אין מצב אבוד, לעיתים חושב אדם לעצמו "המצב שלי אבוד" "חבל להשקיע".

הגמרא מספרת לנו על יהודי שעבר את כל העבירות שבעולם, וברגע אחד החליט ובלב שלם לחזור בתשובה, לעזוב את החטא ולהתחרט, התשובה שלו התקבלה .

עד כדי שהבת קול מכנה אותו רבי אלעזר לא סתם אלעזר אלא נותנת לו תואר של רבי.

ומכאן למדו בגמרא יש קונה עולמו בכמה שנים ויש קונה עולמו בשעה אחת.

תשובה ותפילה וצדקה

בתפילות של ימים נוראים אומרים "ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה" בע"ה נאחל שנזכה לשנה טובה ומתוקה וגמר חתימה טובה.

נזכיר שניתן לקיים כעת באמצעות האתר פדיון כפרותהאתר מאובטח וניתן לתרום כפרות עם כסף באמצעות ביט או אשראי.

חזרה בתשובה